ДОГОВІР на поставку товару


м. Обухів                                                                                                                                                    «____»_________ 2015р.

ФО-П  Васюкова С. Ю.,  іменована  в  подальшому "Продавець",  в  особі  директора  Васюковой  Світлани  Юріївни,  яка  діє  на підставі  свідоцтва  про  держ.  реєстрацію  серія  В03  №145148,  яка  є  платником   єдиного   податку, з    однієї    сторони   та _______________________________________________________________________________, іменована надалі "Покупець", в особі _____________________________________________________________________________________________________, діючого на підставі______________________________________________________________________ з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

1. Предмет договору


1.1. Продавець зобов’язується протягом строку дії цього Договору за замовленням  передавати у власність Покупця, а Покупець приймати та оплачувати товар, найменування, кількість та вартість якого визначаються у Рахунках та видаткових Накладних.

2. Порядок поставок

2.1.Поставка товару здійснюється після проведення Покупцем повної оплати загальної вартості Товару

2.2.Продавець відвантажує товар Покупцю за цінами, які встановлені в рахунку Продавця і які узгоджені з Покупцем.
2.3. Загальну вартість договору становлять суми відвантажувальних накладних.
2.4. Доставка товару здійснюється Продавцем, але за рахунок Покупця.

 

 

2.5. Покупець має право протягом трьох днів після поставки повернути Постачальнику товари, що були поставлені останнім Покупцю, а Постачальник повинний прийняти такі товари у разі, якщо вони неякісні або некомплектні.

2.6. Повернення товарів здійснюється за рахунок та транспортом Постачальника протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання останнім вимоги від Покупця про таке повернення товарів.3. Порядок розрахунків


3.1. Покупець оплачує поставлені товари згідно виставлених рахунків в розмірі 100% .
3.2. Розрахунки між сторонами здійснюються за безготівковим розрахунком на поточний розрахунковий рахунок Продавця.

4. Форс-мажор


4.1. Жодна з сторін не несе ніякої відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони (далі – Форс-мажор), подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, військовим діям, громадянським безладдям, втручанню з боку влади, ембарго, змін законодавства, які повністю перешкоджають виконанню договору, але не обмежуються ними.
4.2. Сторона, для якої Форс-мажор перешкоджає виконанню договору, повинна поставити іншу сторону про це у найкоротший строк, що не перевищує 5 днів, надавши лист від Торгово-промислової палати про настання форс-мажорних обставин.
4.3. Форс-мажор автоматично продовжує дію цього договору на термін Форс-мажору.

5. Вирішення спорів


5.1. Всі розбіжності, що виникають внаслідок або у зв'язку з цим договором, повинні вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.
5.2. Якщо сторони не можуть дійти згоди протягом 15 днів з дня перших переговорів, спір підлягає передачі на розгляд господарського суду за місцем знаходження відповідача.


6.  Інші умови


6.1. Сторони домовилися вважати конфіденційною і не підлягає розголошенню інформацію про діяльність один одного, отриману у зв'язку з виконанням цього договору.
6.2. Всі зміни і доповнення у цей договір вносяться тільки за згодою сторін і в письмовому вигляді.
6.3. Справжній договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін включаючи додатки, і діє до повного і належного виконання зобов'язань.
6.4. Виконавець є платником єдиного податку і сплачує його у відповідності з п. 10.1 ст. 10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
6.5.Замовник є платником єдиного податку. Сторони зобов'язуються повідомити одна одну у випадку зміни статусу платника податку на прибуток.

7.  Строк дії цього Договору


7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 30 грудня 2015 року.
7.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення його терміну дії ні одній із сторін не буде письмової заяви про його припинення.


8.Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

                                                                          ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Покупець

 

Продавець

 

 

ФОП Васюкова Світлана Юріївна

Юридична адреса

 

 

Юридична адреса

08703, Київська обл., м.Обухів, вул.. Лермантова, будинок 28, квартира 137

Фактична адреса

 

 

Фактична адреса

08700, Київська обл., м.Обухів, вул.. Київська 127

Поштова адреса

 

 

Поштова адреса

08703, Київська обл., м.Обухів, вул.. Лермантова, будинок 28, квартира 137

Назва банку

 

 

Назва банку

ПАО «КБ  ПРИВАТБАНК»

МФО

 

 

МФО

г.Киев

Р/р

 

 

Р/р

26000053148131

ЄДРПОУ

 

 

ЄДРПОУ

2823105164

Витяг з реєстру платників єдиного податку

 

 

Свідоцтво платника ПДВ

№2 266 000 0000 054851 від 23.10.2009р.

Податковий номер

-

 

Податковий номер

 

Телефон

 

 

Телефон

тел. (050) 107-65-89

 

 

 

 

 

 

                Васюкова С.Ю.

Обране (1)